Vedtægter


Vedtægter for Esbjerg Stigelaug.§ 1 Foreningens navn og hjemsted:

 

Foreningens navn er Esbjerg Stigelaug Danmark, Beredskabsstationen Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 2 Formål:


Foreningens formål er at stå for drift/vedligehold og renovering, af Esbjergs gamle Bedford drejestige, årgang 1952, samt stå for kørsel med mere i forhold til arrangementer.

§ 3 Medlemskab:


Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er eller har været ansat ved Sydvestjysk Brandvæsen eller Falck station Esbjerg.

§ 3 a Indmeldelse:


Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. Medlemskabet er gyldigt når betalingen er registreret.

§ 3 b Udmeldelse:


Udmeldelse skal ske til sekretær/kasserer med en måneds varsel til udgangen af et kvartal og indbetalt kontingent tilbage betales ikke.

§ 4 Foreningens midler:


Medlemskontingentets størrelse vedtages på foreningens årlige generalforsamling.


Foreningens midler skal opbevares på en konto i et godkendt pengeinstitut. Der kan oprettes en mindre kassebeholdning, efter godkendelse af bestyrelsen. 


Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret på generalforsamling.


Kontingentrestancer der efter påkrav ikke indfries, vil medføre at medlemmet slettes, og nyoptagelse vil kun finde sted, såfremt kontingentrestancen indfries.


Foreningen kan søge/modtage gaver og tilskud fra fonde, institutioner, samt virksomheder med mere.


Foreningen kan som gave eller ved arv modtage genstande og arkivalier vedrørende  Bedford Drejestige, vogn 426-2339 historie. Sådanne aktiver skal betragtes på sammen måde, som var de overdraget til et selvejende statsanerkendt museum, hvilket indebære, at foreningens bestyrelse og generalforsamling, er forhindret i over på nogen måde enten ved gave, salg pantsætning eller hvad næves kan, retsligt at disponerer over de pågældende aktiver, der ved foreningens opløsning kun kan tilfalde Falcks Museet Danmark.

§ 5 Generalforsamling:


Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i første kvartal.


Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Valg af stemmetæller.

3.Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.

4.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

5.Fastsættelse af næste års kontingent.

6.Behandling af indkomne forslag.

7.Valg af formand

8.Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

9.Valg af revisor samt suppleant.

10.Valg af medlemmer til udvalg.

11.Eventuelt.


Indkaldelse til generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, skal ske med mindst

30 dages varsel, enten ved e-mail, på foreningens hjemmeside eller ved brev.


Indkaldelsen skal indeholde dagsorden tillige med revideret regnskab.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær, skal være indgivet skriftligt til formanden/sekretæren senest 14 dage før. Bestyrelsen rundsender forslaget til medlemmerne inden 8 dage før generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen finder dette nødvendigt.   


Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen beslutter det, eller når 1/3 medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger dette.

Indkaldelsen hertil skal udsendes inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på general forsamlingen. Dirigenten må ikke være et medlem fra bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og disses resultater. 


På general forsamlingen har hvert medlem en stemme. Hvor intet andet er forskrevet, afgøres beslutningerne og vedtagelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed anses forslaget som forkastet.


Medlemmer der modtager valg til bestyrelsen, skal være til stede på generalforsamlingen. Såfremt et medlem er forhindret, skal der fremsendes fuldmagt til formanden, at vedkommende modtager valg til bestyrelsen.


Der udarbejdes et kort referat af forhandlingerne på generalforsamlingen, der indføres i forhandlingsprotokollen. Der udsendes referat via e-mail eller brev til alle medlemmer.

§ 6 Bestyrelsen - valg:


Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.


Formanden vælges på den ordinære general forsamling, skal være A-part fra Falck Danmark.


Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 4 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen ved den ordinære general forsamling.

Bestyrelsen er på valg som følger:

Formandenlige år

2 bestyrelsesmedlemmerlige år

Kassererenulige år

Sekretærenulige år

2 bestyrelsesmedlemmerulige år


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen, i henhold til vedtægterne.


Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg, til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Mindst et bestyrelses medlem skal være medlem i ad-hoc udvalgene.


Til at forpligte foreningen, kræves underskrift af formanden og kassereren. 

§ 7 regnskab og revision:


Regnskabet følger kalender året.


Regnskabet revideres af den på general forsamlingen valgte revisor og godkendes på den årlige general forsamling.


Regnskabet kan på forlangende fremsendes ved henvendelse til formanden og kassereren. 

§ 8 Hæftelse:

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der på hviler foreningen.


Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§ 9 Eksklusion:

 

Medlemmer er forpligtet til hensynsfuld optræden og til at hævde foreningens omdømme og formål.

 

Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet skønnes at modarbejde eller på anden måde skade foreningens omdømme.


Eksklusion at et medlem er effektivt fra det tidspunkt, beslutningen er meddelt det pågældende medlem, af en repræsentant fra bestyrelsen.


Indbetalt kontingent tilbage betales ikke ved eksklusion.


Sager omkring eksklusion kan optages til behandling på den følgende ordinære general forsamling. Det ekskluderede medlem har her taleret, men ikke stemmeret. Klagen har ikke opsættende virkning. 

§ 10 Vedtægtsændringer og ophør:


Vedtægtsændringer kan kun ske som forslag stillet på generalforsamlingen.


Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer, stemmer for forslaget.


Vedtagelse af foreningens ophør kan kun besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger og kun såfremt der på begge generalforsamlinger er 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer, der stemmer for forslaget.


Foreningens aktiver tilfalder Falck Danmark.


Ovenstående blev vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 12. oktober 2011 hos Falck Esbjerg, Gl. By. Ringvej 2 Esbjerg.